Lista aktualności Lista aktualności

2 lutego 2019 r.-Światowy Dzień Mokradeł - „Tereny podmokłe a zmiany klimatu”

Jesteśmy dumni, ze działania w naszym nadleśnictwie znacząco przyczyniły się do wzrostu powierzchni mokradeł.

Od roku 2008 do 2013 na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie zrealizowano projekty:  

  • „Ochrona i regeneracja siedlisk żółwia błotnego oraz innych zagrożonych gatunków w Nadleśnictwie Maskulińskie” – projekt dofinansowany przez Fundację EkoFundusz ; 
  • „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Głównym celem projektów było zwiększenie zasobów wody oraz przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenach leśnych, zdegradowanych w wyniku wykonanych w przeszłości prac melioracyjnych i drenażowych.

Jakie były skutki odprowadzania wody? Obniżenie zwierciadła wód podziemnych, osuszenie cennych obszarów torfowiskowych, powstanie deficytu wody w lasach i wzrost zagrożenia pożarowego w porach suchych.

Trzeba było podjąć zdecydowane działania, żeby odwrócić ten proces, na tyle, na ile tylko pozwalały nam nasze możliwości. Nadleśnictwo podjęło się niezwykle skomplikowanego działania, którego efektem cieszymy się do dnia dzisiejszego. A zyskujemy na tym wszyscy! Jak? Mokradła łagodzą skutki suszy i ograniczają powodzie, pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla…

Mała Retencja Nizinna w Nadleśnictwie Maskulińskie.

Powstała imponująca liczba obiektów służących gromadzeniu wody, bo aż 300 sztuk!

Progi, zastawki, przepusty, przetamowania, zbiorniki wodne! Przyczyniły się do ograniczenia odpływu wody z obszaru ich zasięgu oddziaływania, a pojawienie się lokalnych rozlewisk przyniosło korzyści w postaci wzrostu zróżnicowania mikrosiedlisk i różnorodności organizmów roślinnych i zwierzęcych.

Z biegiem czasu powinno dojść do uregulowania zaburzonych stosunków wodnych oraz zahamowania procesu degeneracji siedlisk.

Budowa systemu małej retencji wodnej przyczyniła się do poprawy warunków hydrologicznych i przyrodniczych.

Podniesienie poziomu wód gruntowych pozwoliło na odtworzenie siedlisk podmokłych i bagiennych. Ponownie pojawiły się zwierzęta i rośliny związane z ekosystemami wodno- bagiennymi. Wzmocniły się drzewostany sąsiadujące z terenami objętymi małą retencją, a wszystko to jest efektem skomplikowanej pracy, jaką wykonali leśnicy. Najważniejszym efektem Małej Retencji jest spowolnienie spływu oraz magazynowanie znacznych ilości, jakże potrzebnej w każdym ekosystemie wody.