Wydawca treści Wydawca treści

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

  1. Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1,

12-220 Ruciane-Nida jest  administratorem danych osobowych.

 

  1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:

Rafał Nalewajko adres email:  maskulinskie@iod.expert 

 

  1. Dane osobowe:

1)    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

- zawarcia lub przystąpienia do umowy ubezpieczenia na życie i jej wykonania, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,

-  marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług, -dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia na życie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,

2)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom świadczącym usługi zgodnie z przedmiotem umowy ubezpieczenia. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,

3)    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

  1. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia Umowy, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia i realizacji Umowy.

 

 

 

Ponadto informujemy Państwa, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.